มนต์พิธีแปล

14.5x21.0 ซม. / กระดาษ : ปอนด์ 70 แกรม / น้ำหนัก 310 กรัม / เนื้อในพิมพ์ 1 สี / 368 หน้า

อัตราสั่งซื้อหนังสือ โดยไม่มีการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

ยอดซื้อไม่เกิน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 38 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 37 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 36 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 35 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 34 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 33 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ขั้นต่ำ 100 เล่มต่อเรื่อง และบริการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 38 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 37 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 36 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 35 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 34 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 33 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 33 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 33 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 33 บาท

สารบัญเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ทำวัตรเช้า
 • ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
 • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
 • วันทาตอนเช้า
 • วันทาขอขมาพระ
 • สัพพปัตติทานคาถา
 • ปัฏฐนฐปนคาถา
 • ปัตติทานคาถา
 • ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ
 • อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
 • ทวัตติงสาการปาฐะ
 • อภิณหปัจจเวกขณะ 5
 • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
 • ปัพพโตปมคาถา
 • อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา
 • ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา
 • ธัมมคารวาทิคาถา
 • โอวาทปาติโมกขคาถา
 • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 
 • บทพิจารณาสังขาร
 • ทำวัตรเย็น
 • วันทาตอนเย็น
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
 • ชุมนุมเทวดา
 • นการสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นโมการัฏฐกคาถา
 • มงคลสูตร
 • รัตนสูตร
 • กรณียเมตตสูตร
 • ขันธปริตร
 • โมรปริตร
 • วัฏฏกปริตร
 • ธชัคคสูตร (ย่อ)
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • อังคุลิมาลปริตร
 • โพชฌังคปริตร
 • อภัยปริตร
 • นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
 • พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา)
 • อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)
 • คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
 • คำไหว้พระจุฬามณี
 • คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 • คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา
 • คำปลงสังขาร
 • บารมี 30 ทัศ
 • บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม
 • อาราธนาธรรมคำกลอน
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก
 • มนต์ประจำวันเกิด
 • สีประจำวัน
 • ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง
 • พลสุตตัง
 • ยามอุบากอง
 • ตำรา 12 ราศี
 • ศีลแปดคำกลอน
 • เต่าตกสวรรค์
 • ดาบส อดเหาะ
 • พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ
 • วิธีรับศีล
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
 • คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)
 • คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
 • คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์แลแม่ชี)
 • คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
 • คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี
 • จุลไชยมงคล
 • ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ
 • ทสธัมมาสุตตปาโฐ
 • สีลุทเทสปาโฐ
 • ตายนคาถา
 • อริยมรรคมีองค์แปด
 • วิธีบวชชี
 • วิธีบวชเณร บวชพระ
 • กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
 • อธิษฐานภาษาไทยโบราณ
 • บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
 • อภิธัมมทุกมาติกา
 • คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
 • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
 • ระลึกถึงคุณมารดาบิดา
 • ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • บทกลอนธรรมภาษิต
 • พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสายNew | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน พิมพ์หนังสือแจก พิมพ์งานด่วน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ช่องทางชำระเงินออนไลน์
เพจสร้างบุญ
ฝากติดตามทางโซเซียลมีเดีย
ฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม Twitter ฝากติดตาม Youtube

www.LIANGCHIANG.com หนึ่งเว็บไซต์หนังสือธรรมะ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด © Bootshop

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates