มนต์พิธี (ย่อ)

10.5x14.5 ซม. / กระดาษ : ปรุ๊ฟ 70 แกรม / น้ำหนัก 150 กรัม / เนื้อในพิมพ์ 1 สี / 95 หน้า

อัตราสั่งซื้อหนังสือ โดยไม่มีการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

ยอดซื้อไม่เกิน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 27 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 26 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 25 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 25 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 25 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 24 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 23 บาท

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ขั้นต่ำ 100 เล่มต่อเรื่อง และบริการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 29 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 27 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 27 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 27 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 26 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 25 บาท

สารบัญเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ทำวัตรเช้า
 • บทนำทำวัตรเช้า
 • บทปุพพภาคนมการ
 • บทพุทธาภิถุติง
 • บทธัมมาภิถุติง
 • บทสังฆาภิถุติง
 • บทรตนัตตยัปปณามคาถา
 • สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 • ปัตติทานคาถา
 • โคตมกเจติยธัมมปริยาโย
ทำวัตรเย็น
 • บทนำทำวัตรเย็น
 • บทปุพพภาคนมการ
 • บทพุทธานุสสติ
 • บทพุทธาภิคีติ
 • บทธัมมานุสสติ
 • บทธัมมาภิคีติ
 • บทสังฆานุสสติ
 • บทสังฆาภิคีติ
สามเณรสิกขา
 • บทสวดที่ 1 สิกขาบท 10
 • บทสวดที่ 2 นาสะนังคะ 10
 • บทสวดที่ 3 ทัณฑกรรม 5
 • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
 • วันทาเย็น
 • กรวดน้ำอิมินา
 • กรวดน้ำยังกิญจิ
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
คำขอขมาโทษบิดามารดา
คำขอขมาโทษพระผู้ใหญ่
ถวายพรพระ
คำอธิษฐานเข้าพรรษา
คำปวารณาออกพรรษา
คำอนุโมทนากฐิน
วิธีแสดงอาบัติ
อนุโมทนาวิธี
มงคลจักรวาฬน้อย
กาลทานสุตตคาถา
ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค
อัคคัปปสาทสุตตคาถา
โภชนทานานุโมทนาคาถา
เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา
เทวตาภิสัมมันตนคาถา
อาทิยสุตตคาถา
วิหารทานคาถา
บทพิจารณาขณะบริโภคบิณฑบาต
ธัมมสังคิณีมาติกา
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
 • 1. พระสังคิณี
 • 2. พระวิภังค์
 • 3. พระธาตุกถา
 • 4. พระปุคคลปัญญัตติ
 • 5. พระกถาวัตถุ
 • 6. พระยมกะ
 • 7. พระมหาปัฏฐาน
บังสุกุลตาย
บังสุกุลเป็น
เจริญพระพุทธมนต์งานมงคล
 • ชุมนุมเทวดา
 • นมการสิทธิคาถา
 • นโมการอัฏฐกะ
 • มังคลสุตตัง
 • รตนสุตตัง (ย่อ)
 • กรณียเมตตสุตตัง
 • โมรปริตตัง
 • วัฏฏกปริตตัง
 • อาฏานาฏิยปริตตัง (ย่อ)
 • อังคุลิมาลปริตตัง
 • โพชฌังคปริตตัง
 • อภยปริตตัง
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมจักฯ (ย่อ สวรรค์ 6 ชั้น)
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
สวดพระพุทธมนต์งานอวมงคล
 • ปัพพโตปมคาถา
 • อริยธนคาถา
 • ธัมมนิยามสุตตัง
 • ติลักขณาทิสุตตัง
 • ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ
 • พุทธอุทานคาถา
 • ภัทเทกรัตตคาถา
 • พระคาถาชินบัญชร
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายผ้าวัสสิกสาฏก (ผ้าอาบน้ำฝน)
คำถวายข้าวสาร
คำภาวนาไปเยี่ยมศพ
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
ตำราพระจอมเกล้า
ตำราสิบสองนักษัตร
ยามอุบากองNew | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน พิมพ์หนังสือแจก พิมพ์งานด่วน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ช่องทางชำระเงินออนไลน์
เพจสร้างบุญ
ฝากติดตามทางโซเซียลมีเดีย
ฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม Twitter ฝากติดตาม Youtube

www.LIANGCHIANG.com หนึ่งเว็บไซต์หนังสือธรรมะ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด © Bootshop

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates